Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. OK, rozumiem

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (wraz z dokumentami, o których w nim mowa) określa zakres i warunki wykonywania przez NJ Jadwiga Księżyk usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. 2013r., poz. 1422 ze zm.). Korzystanie z Usług oraz ze Strony Internetowej wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 Postanowienia wstępne
 
Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.njarmatura.pl , który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.nj.com.pl na rzecz Klientów.
Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca to Firma NJ Jadwiga Księżyk Kunowice ul. Szkolna 10 A, 69-100 Słubice, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9261183978 oraz REGON 080037506, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.njarmatura.pl Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.
Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. NJ Jadwiga Księżyk, ul. Szkolna 10 A, Kunowice, 69–100 Słubice, e-mail: sklep@nj.com.pl, nr tel: 95 758 35 31, 513 172 242
Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§1 Ogólne warunki Umowne
 
Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.nj.com.pl
Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 
 
§2 Warunki korzystania i Rejestracja
 
W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż:
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę,
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.
Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę, tj. w celu świadczenia usługi Newsletter.
Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 
 
§3Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych
 
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:
udostępnienie formularza kontaktowego,
udostępnienie formularza zamówień,
wprowadzenie recenzji o Produkcie,
prowadzenie Konta Klienta,
Newsletter.
Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.
Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
Umowa o świadczenie usługi wprowadzania recenzji o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania recenzji o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.
Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnieniepanelu zarządzania zamówieniami Klienta, w tym umożliwiającego wprowadzenie domyślnego adresu rozliczeniowego oraz adresu dostawy Klienta.
Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Klienta lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.
Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.
 
 
§4Zamówienia
 
Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacjizamówienia.
W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:
 „Rejestracja”, przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
„Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
Po wyborze sposobu składania zamówienia,Klient podaje:
informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
informacje o dostawie, zawierające adres Dostarczenia,
sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Potwierdzam zakup” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
 
 
§5 Sprzedaż
 
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
Wydanie Produktów następuje zwykle w ciągu 1 do 3 dni Roboczych.(lub określnych w zakładce termin dostawy)
Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu dostawy) zamówienia przez Klienta.
Wydanie Produktów odbywa się:
w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta,w siedzibie Sklepu w Dniach Roboczych w godz. 8:00-16:00.
Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikow i w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. 
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu. 
 
 
§6Płatności
 
Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.
Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.