Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. OK, rozumiem

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.njarmatura.pl
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.njarmatura.pl prowadzony jest przez Jadwiga Księżyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NJ Jadwiga Księżyk, z siedzibą w 69 – 100 Słubice, Kunowice, ul. Brylantowa 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 926 118 39 78, numer REGON: 080037506, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny/Obsługa Reklamacji:
NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice
 
Poczta elektroniczna:
Adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@njarmatura.pl 
 
Kontakt telefoniczny:
Numer telefonu: 793142112 (opłata wg stawki operatora)
 
§ 2
Przez użyte w regulaminie określenia, należy rozumieć:
Formularz zamówienia– formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie internetowym.
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
Kodeks cywilny– ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Konsument – zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep Internetowy– sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym www.njarmatura.pl
 
Sprzedawca– Jadwiga Księżyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NJ Jadwiga Księżyk, z siedzibą w 69 – 100 Słubice, ul. Brylantowa 15, Kunowice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 926 118 39 90, numer REGON: 080037506, adres poczty elektronicznej: biuro@njarmatura.pl - numer telefonu: 513 172 242 (opłata wg stawki operatora).
§ 3
1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów, postępowania reklamacyjnego jak i zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.
2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Pobranie regulaminu w formacie PDF wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/
3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego zajmuje się sprzedażą artykułów biurowych jak i materiałów do pakowania i wysyłania.
4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.
Rozdział 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 
§ 4
 
1. Warunkiemkorzystania z usług Sklepu internetowego jest:
a)        posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
b)        połączenie z siecią Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c)        włączona obsługa JavaScript, Flash oraz obsługa plików Cookies,
d)       system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 , 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
e)        przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej, Opera w wersji 2.0 lub nowszej,
f)         minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 
2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:
 
a)      w przypadku poczty elektronicznej – aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
b)     w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png lub inne.
 
3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.
Rozdział 3
Warunki zawarcia umowy sprzedaży
 
§ 5
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego oraz drogą mailową na adres: biuro@njarmatura.pl  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Formularza zamówienia należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu a w szczególności należy podać następujące dane:
a)    imię, nazwisko zamawiającego,
b)   adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto),
c)    adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
4. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy podać następujące dane wymagane dla realizacji zamówienia:
a)    rodzaj towaru oraz określenie cech szczególnych towaru (np. kolor, rozmiar),
b)   ilość zamawianych towarów,
c)    dane adresowe wymagane do wysyłki: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto),
d)   adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu,
e)    informacje na temat wyboru formy płatności (przelew na konto lub pobranie pocztowe) oraz dostawy.
5. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy ma miejsce w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.
6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
7. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z dyspozycją art. 21 ustawy o prawach konsumenta.
Rozdział 4
Sposoby i terminy płatności za towar
 
§ 6
1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
a)      przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy: Bank Zachodni WBK SA, numer rachunku: 27 1090 1115 0000 0001 0430 1844
b)      płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYu,
c)     „odbiór osobisty” towaru w siedzibie Sprzedawcy.
2. W przypadku wyboru „przelew tradycyjny” oraz „płatności elektroniczne”, płatności należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty” towar można odebrać w siedzibie firmy przy ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z odbiorem osobistym towaru.
Rozdział 5
Sposoby, terminy i koszty dostawy
 
§ 7
1. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku płatności „przelew tradycyjny” oraz „płatności elektroniczne”, towar wysyłany jest po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca przekazuje towar firmie kurierskiej, która realizuje dostawę w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wydania.
3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
5. Koszty dostawy towaru są uwzględnione w trakcie dokonywania zakupu i traktowane idndywidualnie w zależności od wagi i objętości produktu
Rozdział 6
Procedura rozpatrywania reklamacji
 
§ 8
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.
3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
a)      pisemnie na adres Sprzedawcy: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice,
b)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@njarmatura.pl 
c)      telefonicznie pod numerami: 793142112 (opłata wg stawki operatora)
4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:
a)      imię i nazwisko,
b)      adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu,
c)      dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu),
d)     opis dostrzeżonej wady w towarze,
e)      żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego,
f)       preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:
a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile wada jest istotna,
c)      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d)     żądać usunięcia wady,
6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice.
Rozdział 7
Prawo odstąpienia od umowy
 
§ 9
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11 oraz pkt 12 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
a)      pisemnie na adres Sprzedawcy: NJ Jadwig Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice,
b)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@njarmatura.pl 
c)      osobiście w siedzibie Sprzedawcy: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice.
3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego wzoru formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
a)      dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
b)      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utrafi prawo odstąpienia od umowy,
b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c)      w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d)     w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e)      w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f)       w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h)      w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
j)        o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k)      zawartej w drodze aukcji publicznej,
l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Rozdział 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 
§ 10
 
1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
2. W celu skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Konsument może:
a)      zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
b)      złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich – informacja dostępna na stronie: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
c)      skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
d)     skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl
 
Rozdział 9
Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
 
§ 11
1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@njarmatura.pl , telefonicznie: 513 172 242 (opłata wg stawki operatora), oraz korespondencyjnie na adres: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice.
2. Składana reklamacja powinna zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, datę i okoliczności powstania zdarzenia oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, ewentualnie sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).
3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
 
§ 12
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Klientem.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu i terminów zapłaty, zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
 
Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego www.nj.com.pl
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
– Adresat: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice, adres e-mail: biuro@njarmatura.pl numertelefonu: 513 172 242
 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.