Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. OK, rozumiem

Reklamacje

 REKLAMACJE
Procedura rozpatrywania reklamacji
 
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.
Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:
a)      pisemnie na adres Sprzedawcy: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice,
b)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@njarmatura.pl 
c)      telefonicznie pod numerami: 793142112 (opłata wg stawki operatora)
W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:
a)      imię i nazwisko,
b)      adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu,
c)      dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu),
d)     opis dostrzeżonej wady w towarze,
e)      żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego,
f)       preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:
a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile wada jest istotna,
c)      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d)     żądać usunięcia wady,
Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice.
 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
W celu skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Konsument może:
a)      zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
b)      złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej UOKIK znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich – https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
c)      skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
d)     skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl